PRIVACYSTATEMENT STICHTING Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven

Stichting Wami gevestigd p/a “Ontmoetingscentrum de Meent” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61993794, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven, ookwel Stichting Wami genoemd met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) leden;
b. bezoekers aan Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven;
c. bezoekers van de website www.stichting-wami.nl ;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven;
e. vrijwilligers;
f. alle overige personen die met Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven contact opnemen of van wie Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar leden en vrijwillgers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een vergadering of andere vorm van besprekingen), telefonisch, of digitaal (via email of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. bij het met toestemming van betrokkene maken van video opnamen tijdens een zitting of
supervisie. De opnamen worden, tenzij anders overeengekomen met de betrokkenen, na
uiterlijk 2 maanden verwijderd.
e. bij het met toestemming van betrokkenen gebruik maken van e- health modules.
f. Bij het digitaal invullen van vragenlijsten t.b.v. de intake, de behandeling en bij afsluiing van de
behandeling.

3. Doeleinden verwerking
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie
waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de website www.stichting-wami.nl ;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in
informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn
tot individuele bezoekers;
e. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het besturen of deelnemen aan de activiteiten van de stichting en de daarbij uit te voeren werkzaamheden;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het tot stand brengen en bijhouden van de basisadministratie;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven persoonsgegevens verwerken.
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. persoongegevens: ten minste 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5
jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven door een e-mailbericht te sturen naar info@stichting-wami.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Ontmoeting Waardhuizen – Middenhoven door een e-mailbericht
te sturen naar info@stichting-wami.nl .Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.
Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).